کلاهبرداری

مانی
یک نفر که به جرم کلاهبرداری در دادگاه محکوم شده والان با قید ضمانت آزادشده ولی متاسفانه فوت کرده حال شخصی که ضمانت آن را کرده مسول هست