دعوای طاری

در پرونده حادثه ساختمانی منجر به فوت و حکم به پرداخت دیه. شخص خوانده ادعای اعسار نموده. وکیل مدافع خواهان حق گرفتن حق الزحمه دیگر یا قرارداد وکالت جدید از ولی دم دارد؟ یا اینکه پرونده معسریت چون منشا واحد با دعوای اصلی دارد باید در دادگاه به عنوان وکیل مدافع حاضر شود؟؟؟