قانون ارث

ارمین
باسلام و ادب. سال ۸۵ پدر بنده فوت نموده و ارث ایشان طبق گواهی حصر وراثت در آن زمان تقسیم گردید . حال در سال ۹۵ زمین کشاورزی(فاقد اعیان نظیر درخت و خانه و ...) قرار است بفروش برسد که از آن (پدر مرحومم و برادر و خواهرش ) میباشد. شایان ذکر است که در گواهی حصر وراثت آنزمان ، این زمین درج نشده بود. سهم عمو و عمه ام که مشخص است از زمین . اما سهم پدر مرحومم که قرار به توزیع است باید چه کسانی توزیع شود؟ فقط ما فرزندان (دو پسر و یک دختر) یا همسر پدرم نیز،سهم میبرد؟ زمان فوت پدرم قبل از لایحه جدید ارث در سال ۸۷ بوده و در آنزمان همه اموال منقول و غیرمنقول وی تقسیم گردیده . این زمین بواسطه اشتراکی بودن بین پدر و عمو و عمه ام ، سند یا قولنامه اش به نام شخص پدرم نبوده است . باتشکر فراوان