زمین کشاورزی

Mahdi
اگر شخصی مالک زمین کشاورزی بوده باشد و سند مالکیت آن را داشته باشد؛با توجه به آنکه در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی زمین مالک بین زارعین تقسیم شده باشد آیا ورثه مالک میتوانند با سند مالکیت خود زمین ها را پس بگيرند؟(مالک زمین ارباب نبوده است بلکه زمین را از ارباب خریده است و سند داشته)