معاملات

mahdi
چجوری فاکتور خرید لوازم هایی که خرید شده رو فسخ کرد و چک رو پس گرفت؟به چه مرجعی باید مراجعه کرد؟