حقوق بازنشسگی

سمیه
سلام خسته نباشید.یه سوال دارم.من ازمستمری بگیران نیروهای مسلح وپدرم سپاهی بوده وفوت شده. ومن ومادرم حقوق پدرم را دریافت میکنیم..من میخواهم خیاطی کنم ومدرکش راهم ازفنی حرفه ای گرفتم.آیادرصورت شاغل بودن من به خیاطی آنوقت حقوق من قطع میشه؟