طلاق غیابی

نیلوفر

با سلام  خدمت شما 

اگر خانمی بخواهد به علت همسر دوم داشتن شوهر خود و اینکه حدود 5 سال جدا از همسر به علت خشونت وی زندگی میکند و همسر وی خرجی و نفقه ای به وی نمیدهد و در کنار همسر دوم خود زندگی میکند و همسر اول خود را بدون مسکن و خرجی رها کرده باشد طلاق غیابی بگیرد؟؟؟؟؟؟؟