نزاع و درگیری

habib

در نزاع خانوادگی اگر شفاهی و با حضور دو نفر بزرگتر ، رضایت داده باشند و هر دو طرف بگویند ک طرح دعوی نمیکندد ولی کتبی نکرده باشند و بعد یکی برود و طرح دعوا کند ایا قانونی برای منع وی موجود هست؟