تقسیم ماترک.فروش خانه قبل فوت.ارث پدر بزرگ

وحید
پدر من سه سال پیش فوت کردن و قبل فوت که از فوت شدن خود خبر داشتند بعلت بیماری خانه را ازطریق املاکی با قولنامه به مادرم فروخت اند ولی هیچ مبلغی جهت خرید ردو بدل نشده و در قولنامه مبلغی ذکر شده یکسال پیش هم مادرم فوت کرد و حال پدربزرگ پدری من ادعای ارث و تقسیم ماترک و خانه مارا دارند آیا این مباییه یا همان قولنامه سندمحکمی هست و پدربزرگم میتواند ارثی ببرد؟البته سه جلسه دادگاه برگذار شده و رای به نفع ما بوده ولی دوباره به رای اعتراض کردند چون در اخر رای امده بود مادامی که قاضی مدارک ارائه شده(قولنامه و وکالت نامه که ما ارائه دادیم) را بی ارزش نشمارد حق با ماست.حال امکان برگشت رای ب نفع انها را دارد؟ باسپاس