مرد بيماري رامخفي كرده مي شود طلاق گرفت؟

زينب

به نام خدا با عرض سلام

 

همسرم  مشكلي داشته رشد جمسي اش متوقف شده و امپول زده و... همه اين مسائلش را از من پنهان كرده  من احتمال زياد مي دهم سندروم كلاين فلتر داره... وآثار وعوارض بيماري هم حالت زنانه عقب افتادگي خفيف و ناتواني جنسي است ايا اگر اين سندروم اثبات شود مي توانم طلاق بگيرم؟