وکالت فک پلاک خودرو

رسولی

با سلام

مدتی قبل با تنظیم قولنامه ماشینی به یکی از اقوام فروخته ام و پس از مدتی ماشین به شخص ثالثی فروخته شد

اصرار اینجانب بر فک پلاک خودرو نتیجه نداد حتی وکالت کاری مبنی بر فک پلاک با هزینه اینجانب نیز تنظیم که به دلیل عدم مراجعه خریدار از درجه اعتبار ساقط شد که طی مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی دستور توقیف پلاک درخواست شد

اکنون برای تنظیم وکالت جدید هزینه وکالت بر عهده کیست و اقدام دیگری من باید امنجام دهم یا خیر با تشکر