الزام به رجوع

مجید
سلام خانم بنده باحق طلاقی که ازمن گرفت که توافق کرده بودیم ازیکسال بعدقابل پیگیری باشدامافردای همان روزاقدام کردوحتی من نفهمیدم کی طلاق گرفت.امادرمدت عده که متوجه شدم رجوع نمودطلاقی که گرفت خلعی بابخشش یک سکه بودکه باگرفتن آن بصورت نقدی رجوع نمودوروابط زناشویی رابرقرارنمودیم اماحالاهمه چیزراکتمان کرده وحاضربه ثبت رجوع نیست. وپیام داده که توتجاوزکردی به من .درصورتی که من اصلاکسی اطلاع نداشت ماطلاق گرفتیم ودرهمه جاباهم بودیم درمدت عده .کمکم کنیدبرگردونم ممنون ازلطفتون