عدم انجام ثبت خروج از شرکت با مسئولیت محدود

رسا خصوصی

با سلام.نزدیک یک سال از خروج من از شرکت مسئولیت محدودی که سهامدارش بودم میگذرد و علیرغم انجام همه تشریفت قانونی مثل صورتجلسه خروج و حتی حضور در دفترخانه و دادن وکالت به احدی از شرکا جهت پیگیری خروج هیچ اقدامی جهت پیگیری امور و ثبت رسمی خروج من در دفتر اسناد رسمی صورت نگرفته است. تماسهای من با مدیرعامل هم بدون پاسخ میماند. چگونه میتوانم شرک را ملزم ب ثبت خروج خود کنم؟ با سپاس