دیه صورت ک 4 تا بخیه خورده است چه مقدار است؟؟

Babak
دیه