عدم اجرای قرارداد

ابوالفضل مروتی

با سلام

سال گذشته اقدام به اجاره پروانه نظام مهندسی پایه یک فردی جهت شرکت خود نمودیم. در ابتدای عقد قرار داد 50 درصد مبلغ را در ازای گرفتن پروانه این آقا پرداخت کردیم و طبق قرار داد 50 درصد مابقی را هنگام حضور ایشان در سازمان نظام مهندسی و امضای مدارک مربوطه پرداخت کردیم. پس از اخذ پروانه حقوقی شرکت و ثبت اسم ایشان در پشت پروانه, متوجه شدیم که این آقا پروانه خود را جهت استفاده شرکت فعال نکرده است و لذا شرکت امکان استفاده از پروانه این آقا را ندارد در حالیکه کل مبلغ قرار داد پرداخت گردیده است. پس از اعتراض به ایشان در این خصوص این فرد گفت که باید 2 ماه ازمدت قرارداد منعقده کسر گردد تا پروانه خود را فعال نماید. بنابر این بنده به عنوان مدیر عامل قرار داد را به صورت دستی اصلاح کرده و دو ماه از مدت قرار داد را کسر نمودم ولی متاسفانه این آقا باز هم پروانه خود را فعال نکرد و از آنجایی که با ورود این شخص به شرکت مطابق قانون نظام مهندسی و نیز قرارداد فی مابین مسولیت نظارت و ارایه گزارش به موقع پروژه های برقی شرکت بر عهده این آقا میباشد, ایشان از این کار نیز سر باز زد. لذا شرکت اقدام به فرستادن اظهار نامه در خصوص موارد مذکور نمود. حالا با گذشت نزدیک به یکسال از تاریخ عقد قرار داد با این آقا و در حالیکه به اتمام مدت قرار داد نزدیک می شویم و پس از چندین نوبت اظهارنامه، این شخص پروانه خود را فعال کرده و با توجه به اینکه هیچگونه نظارتی بر پروژه ها نکرده است و تا این تاریخ هیچ گزارشی ارائه نکرده است، درخواست خروج از شرکت را دارد. لطفا راهنمایی بفرمایید آیا شرکت می تواند از این شخص ادعای خسارت نماید یا خیر؟

با تشکر