مشکل در موضوع اعسار

محمد

با سلام
 
 بنده طی یک دادرسی محکوم به پرداخت وجهی شده ام . جهت پرداخت بدهی درخواست اعسار را به شعبه  داده ام که متاسفانه  طبق دلایلی که توضیح میدهم رد شد . شایان ذکر است قاضی محترم شعبه قلباً علاقه ای به رسیدگی موضوع اعسار را ندارند . به صورتی که در رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی بنده قبل از رسیدگی ، از سوی شعبه فوق به بنده جهت پرداخت هزینه دادرسی اخطار شد که بعد از پی گیری و مراجعه به ارزشیابی قضات وقت رسیدگی مشخص گردید و در روز رسیدگی قاضی محترم شعبه مانع ورود و حضور شهود من به جلسه شدند و نهایتا در رای اعلام داشتند که من شهودی معرفی نکرده ام و شاکی من نیز این را استناد نموده و اعسار از محکوم به بنده را نیز رد اعلام نمودند . قاضی محترم پرونده که به دفعات به من اعلام داشتند که اعسار قبول نمیکنند . و این تنها مشکل بنده در این شعبه نیست بلکه هر کس با درخواست اعسار به این شعبه مراجعه مینماید با آرائی مشابه مواجه میشود و دادخواستشان رد میشود . 
خواهشمند است راهنمایی کنید 
پیشاپیش متشکرم