فیلم بردارس از دعوا

مرتضی
می خواستم بدانم فیلم برداری از صحنه ی دعوا در ایران جرم است؟چه ادرس و مکان دعوا معلوم بشود در فیلم و چه نشود لطفا جواب هردو مورد را بگویید