گم شدن سند ازدواج

عابدی

اگر سند ازدواج شخصی به صورت عادی بوده و گم شده باشد ولی مبلغ مهریه را زن و شوهر و اطرافیان به یاد دارند چطور میتواند آن را به سند رسمی تبدیل نمود؟