آیین دادرسی کیفری جدید

خانی

باسلام باتوجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارات دادستان را نام برده آیا وظایفی که در قوانین مختلف و در سالهای قبل آمده ولی قانون جدید به آن اشاره نکرده نقض شده یا نه؟ و اگر نقض نشده ماده ای وجود دارد که اشاره کرده باشد این قوانین نقض نشده اند و در حال حاضر هم کاربرد دارند؟ یا وظایف دادستان منحصر به موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است؟