طلاق توافقی

Baharloo_eng@yahoo.com
برای طلاق توافقی حضور والدین زن و مرد الزامی است؟