سلام روز بخیر طلب وجع از خانواده متهم

Ayat danesh

سلام روز بخیر من سه سال قبل تو کارم کم اوردم چون مشتری من به من چندین فقره چکهای اشخاص مختلف وبدون محل خرج کرده بود ومن انها رابدون انکه پشت چکهارا امضا کنم  خرج کردم وبعد از چندین ماه یکی از کسانی که چکهارا ازمن دریافت کرده بود از من بعنوان کلاه برداری شگایت کرد من منهم در دادگاه حضور پیدا نکردم بازپرس پرونده جلب من راصادر کرد ومن از ترسم که مبدا من رادستگیر کنند متواری شدم حالا ان طلب کار من را پیدا نکرده واز همسر من شکایت کرده که من برای ان ماشین خریدم در صورتی که همسر من خودش کار میکند وخودش ماشین را شرایطی خریده است الا برای همسر من یک برگه از دادگاه امده بعنوان مطلع و همسرم مراجعه کرده به انجا واز او گپی سند ماشین ومدارک ایران خودرو خواسته اند 

میخواهم بدانم ایا برای همسر من مشگلی به وجود نمیاید  چیکار بکند همسر من?