تایید دادخواست بیمه بیکاری دردیوان عدالت

رضا فرهادی

با سلام - مدت 24 سال سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی دارم از 76/06/1 تا 93/12/30 در شرکت.... مشغول بکار بوده ام (از 91/10/1 تا 93/12/30 در کارگاه این شرکت در هشتگرد بوده ام . بعلت تعدیل نیرو بیکار شدم به اداره کار کرج شکایت کردم . و نهایتاً پرونده به دیوان عدالت اداری رسید و طبق رای دیوان : با توجه به اینکه با اتمام مدت قرارداد با پروژه شرکت با کارگر شاکی مطابق بند الف تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۸۴/۱۲/۱ بین وزارت کار و امور اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی الزام قانونی به برقراری بیمه بیکاری وجود ندارد و از طرفی به موجب ماده 2 قانون بیمه بیکاری؛ بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای  است که بدون میل و اراده بیکار شده باشد که در مانحن فیه با توجه به قرارداد منعقده فیمابین شاکی و شرکت صدر الاشاره نامبرده با آگاهی کامل از مدت قرارداد اقدام به انعقاد آن نموده است . علیهذا بیکاری وی علیرغم اطلاع از اتمام قرارداد یا بخش از کار پروژه با میل و ارده تلقی و تخلفی از مقررات  از سوی هیات بررسی کننده بیکاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز محرز نیست بنابرین خواسته غیر موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10- 17-58-60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدبد نظر خواهی در دیوان است. مشاوره کردم میگویند اگر به بندی از قانون اشاره کنی که چنین حقی بشما داده شود میتوانید مشمول بیمه بیکاری شوید.