تغییر نام شاکی در کیفرخواست

حسین

با سلام

احترامآ به استحضار می رساند که شخصی علیه فرد دیگری به جرم ضرب و شتم شکایت کرده و پس از رسیدگی ،در کیفر خواست نام پدرش را به عنوان شاکی ذکر و برای دادگاه ارسال شده است و دادگاه وقت رسیدگی صادر نموده است. متهم می گوید که شاکی پرونده فرزندش می باشد نه پدرش . تکلیف و ارشاد قضائی صادر فرمائید.

با تشکر