سند ثبتی

vesal
باسلام.اگر شخصی ادعا کند که یک قطعه زمین هزارمتری به نامش است ولی سند ان در دست شخص غیر است که آنرا تسلیم نمیکند چگونه میتوان از طریق اداره ثبت اسناد پیگیر این سند شویم که آیا سندی ثبت شده یا خیر؟