حكم عدم انجام تعهد در معامله زمين

جواد

با سلام و احترام

فروردين 94 زمين به مبلغ 28 ميليون از كسي خريدم كه 22 تومان نقدا پرداخت كردم و 6 تومان باقيمانده وقتي سندآزاد شد پرداخت كنم ، و فروشنده در قولنامه متعهد شد در مدت يكفهته پروانه ساخت براي زمين مذكور از شهرداري با هزينه بنده اخذ كند كه بتوانم بصورت قانوني ساخت كنم و صاحب خانه شوم . و كلي هم مدرك به من نشان داد از قبيل راي دادگاه  جهت دريافت سند و تعهد از دفترخانه رسمي و كروكي زمين و قولنامه اي كه از فروشنده قبلي خريده بوده و  و و و . ولي متإسفانه هنوز بعد از گذشت يكسال و شش ماه هنوز براي ما كاري انجام نداده و تو اين مدت ما را به امروز و يكفهته ديگه و يكماه ديگه پاسكاري مي داد كه حتي مبلغ 4ميليون تومان هم در اين مدت من خرج زير سازي و محكم كاري زمين كردم و آماده شده بودم براي دريافت مجوز ساخت و الان يكمدتي هست كه تلفن جواب نمي ده و با كمال پرويي هم مي گه هر جا دوست داري برو شكايت كن . مي گه زمين بين مالك هاي قبلي مشكل داره و در دادگاه پرونده داره و هنوز دادگاه راي نهايي صادر نكرده.....

شما بفرماييد بايد چكار كنم . بقرآن اين همه پس انداز زندگيم بوده

با تشكر و سپاس