گواهی سلامت

سلام

آیا زوج میتواند در قبال پرداخت مهریه از زوجه درخواست هر ماه یکبار گواهی سلامت نماید تا قبل از رای طلاق؟