تاریخ چک

با سلام . در صورتی ک تاریخ چک روز جمعه باشه . تکلیف چک چیه؟