دریافت غرامت از اژانس

محمد
ایا امکان دریافت غرامت از اژانس هواپیمایی بدلیل اشتباه اژانس و معطلی در فرودگاه وجود دارد بعد از شکایت؟؟