ارث

lvdl

سلام پدر من قبل از پدربزرگم فوت کردند.پدر بزرگم منزل خودش را بنام مادربزرگم کرد و بعد فوت کرد.الان مادربزرگ فوت کرده و چون پدر من قبل از انها فوت کردند . به ما سهمی تعلق نمی گیرد؟ و مجرد یا متاهل بودن ما تاثیری دارد؟