مشاركت در ساخت

ايوبي

با سلام سوالي دارم اگر ر اپارتماني ٤واحدي سه واحد موافق به ساخت باشند و يك واحد مخالف ايا بعد ازشكايت و گرفتن نامه از دادگستري مبني بر اينكه درمقابل حوادث ايمن نيست انگاه ميشود مشاركت در ساخت با نفر پنجم انجام سود يا فقط خود موافقان راسا بايد ساخت را انجام دهند ؟