عدم حضور خوانده در دادگاه

با سلام

اگر خوانده در دادگاه حقوقی حاضر نشود و لایحه هم تقدیم نکند در تصمیم دادگاه برای

پرونده چه تاثیری خواهد داشت؟ 

با تشکر