عدم پرداخت حقوق و مزایا

سید سعید موسوی
با سلام من با داشتن مدارک مستند 7 ساله که دارم نامه نگاری می کنم .ولی با داشتن مدارک متاسفانه نتیجه ای نگرفتم .حتی دفتر ریاست جمهوری.. هم محکوم کرده .رای هیات عمومی کاملا وشفا مشخص نموده که متاسفانه عمل نمی کنن .