رای دادگاه بابت تاخیر و تأدیه

قاسم
باسلام چکی دست مشتری داشتم برگشت زده در دادخواست اولیه بابت تاخیر و تأدیه چیزی قید نشده والان که رای صادر شده و به اجرا احکام رفته تاخیر و تأدیه هم قید شده آیا راهی هست که اعتراض کنم.