شکایت با فاکتور فروش و بار نامه

م.ع

من یک فروشنده ایمنی هستم مدتی با خرید نقدی و پرداخت چکی با طرف شکایت کار کرده ام و با مقداری اختلاف حساب من از پرداخت چکهای صادر شده ام ممانعت کردم ولی ایشان کل فاکتورهای بنده را که مقداری نقدی و مقداری رو چکی به ایشان پرداخت کردم اما چکها در وجه حامل نوشته شده اند با استناد به فاکتور صادرشده و بارنامه از من شکایت کردند نتیجه این عمل چیه در صورتی که حرفی از چکهای صادرشده من برای ایشان برده نشده