شکایت

lmohammad

در مزایده ملکی در یکی از سازمانهای دولتی برنده مزایده شدم دادخواست الزام به تنظیم سند دادم در دادگاه بدوی و تجدید نظر رای به نفع اینجانب صادر شده ولی ان سازمان دولتی رای را تمکین نمی کند تکلیف اینجانب چیست؟