چگونگی برخورد با وکیل

من بصورت قانونی چطور میتونم با وکیلم برخورد کنم