خسارت جریان فشار برق قوی به زمین زراعی

محمد جواد نوریان
2 - در صورتی که از ناحیه وزارت نیرو ( اداره برق منطقه ای ) در خصوص اجرای طرح خط 63 کیلو وات انتقال برق (دکل فشار قوی ) که در محدوده اراضی خارج از محدوده شهر در زمینهای زراعی و باغهای اشخاص سیمهای برق فشار قوی و دکل برق توسط شرکت سهامی برق منطقه ای نصب و سیمهای برق فشار قوی عبور نماید ، آیا از چنین موقعیتی مالک ملک (عرصه ) یا اعیانی مستحق دریافت قیمت عادله ملک در حریم طرح ویا سایر خسارات می باشد ؟ اساسا چه حقوقی به وی (مالک ) تعلق می گیرد ؟ ( مستند قانونی ذکر گردد.