وجود توافق شفاهی جهت صیغه شرعیه عقد موقت

اسماعیل
باسلام وعرض ادب احتراما بنده حدود 7سال بادخترخانمی دوست بودم باتوجه به اطلاع نامبرده از داشتن همسر وصحبت کردن باایشان توافق نموده بودیم که پس از عقد صیغه طلاق، وی به همسری بنده در بیاید درمدت شش سال بنده سکس با وی داشتم ولی دخولی صورت نگرفته بود (بارضایت ایشان) سال گذشته دوهفته پس از فوت مادرم نامبرده رادرمنزلی که درنزدیکی خانه پدری ایشان خریده بودم ملاقات کردم ووی تمایل به سکس ازخود نشان دادباتوجه به تالم روحی بنده ایشان بادخول موافقت نمود وپرده بکارت ایشان پاره گردید بعدازمدتی ایشان اظهار برعدم تمایل به زندگی بابنده نمود وبنای ناسازگاری نهاد وگفت که باید خسارت به بنده بدهی و... ایشان پس ازمدتی دادخواست از سوی دادگاه خانواده باعنوان صدور حکم به ثبوت رابطه زوجیت موقت ازمورخه 94/02/01 لغایت95/01/01بامهریه مقرره 114 سکه با قید شهادت شهود به موجب توافق شفاهی باجاری شدن صیغه شرعیه عقد موقت که بنابرادعای ایشان توسط بنده جاری شده گردیده است خواهشمندم بدانم آیا عقدموقت باجاری شدن صیغه عقد موقت درقانون محلی ازاعراب دارد یاخیر ؟چون باید توسط محضر یا شخص معتبر خوانده شود وبه عربی باشد و... واینکه چطور میتوان شهادت شهودی که درصحنه حاضر نبودند راباطل نمود ؟