طلاق

مینا
حضانت فرزند پسر تا چند سالگی با مادر است و ایا راهی هست که مادر بتواند فرزند پسر دو ساله را بدون اطلاع پدر از کشور خارج کند؟