ثبت شرکت خدمات مهندسی در ملک پدری

زهرا طاهری

با سلام و احترام
اینجانب و همسرم مایل به ارائه خدمات مهندسی به کمک چند دستگاه میباشیم.
1-آیا ارائه خدمات مستلزم ثبت شرکت است؟
2-در صورت نیاز به ثبت شرکت، ایا امکان استفاده از ملک پدری به منظور کار میسر است؟(حتی اگر صاحب شرکت والدین ما تلقی گردند، هیچ مشکلی ندارد.)
( ملک کاملا دست خانواده خودمان است و ساکن دیگری ندارد و دارای 300 متر زمین و 180 متر پارکینگ میباشد)