درخواست مهریه

محمدمهدی اسلامیه

با سلام.زوجه در شهر تهران عقد نموده ولی الان در شهرستان با زوج زندگی می کند.آیا جهت درخواست اولیه مهریه می بایست به دفترخانه تهران مراجعه کند یا با ارسال کپی سند نکاحیه(کپی برابر اصل) در شهرستان نیز می تواند اقدام کند؟
سوال دوم اینکه ایا از طریق اجرای ثبت بابت مهریه اش می تواند ودیعه منزل استیجاری را بابت بخشی از مهر دریافت نماید؟
با تشکر