نحوه دريافت تخفيف براي حبس تعزيري درجه ٦

اميرحسين تهراني

با سلام 

من به دليل جعل عنوان پزشك البته بدون شماره نظام پزشكي ، به اسم خودم و عدم استفاده از مهر محكوم به يكسال حبس تعزيري شدم ، و مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار تومان جريمه شدم ، حال كه هيچگونه سو پيشينه ندارم ايا امكان دارد در حكم بدوي دادگاه در درخواست تجديد نظر دادگاه چه ميزان ميتوان تخفيف براي من اتخاذ شود   در ضمن من دانشجوي فوق ليسانس گياهپزشكي هستم .