امضا تسويه حساب بابت چك دريافتي

رها

باسلام.من بابت طلبم ازشركتي كه در آن كار ميكردم قرار است چك بگيرم و آنها ميخواهند من برگه تسويه حساب امضا كنم .در حالي كه تاريخ چكهابراي سال آينده است و من سفته اي دست آنها دارم كه تا آخر سال به من نميدهند.خواستم بدانم در هنگام دريافت چكها در برگه چيزي بنويسم؟ كار درست را نميدانم لطفا راهنمايي كنيد با تشكر