فرزند

ehsan

سلام همسرم به دلیل دیسک کمر و ضعف جسمانی قادر به بچه دار شدن نیست. من هم نمی تونم بدون فرزند بمنونم و بچه می خوام آیا می تونم از ایشون شکایت کنم تا رضایت بده برای این که یک زن دیگه بگیرم؟