درخواست دادخواست الزام به انتقال سند

عباسعلي رفيعايي كوپايي

برابر سوابق ثبتي آقاي محمد مالك 90 حبه مشاع از يك مزرعه بوده و در سال 1350 فوت مينمايد. اموال وي بين 9 نفر وراث تقسيم و عمليات انحصار وراثت انجام ميشود ولي تقسيم تركه بصورت رسمي و قانوني انجام نميشود.

احدي از فرزندان محمد بنام حسين در سال 1380 سهم الارث خود را به مقدار 1000 متر مربع زمين با مبايعه نامه عادي به آقاي كاظم ميفروشد غافل از اينكه در سال 1379 كل مزرعه به تملك اداره مسكن و شهر سازي در آمده است. ولي مال در تصرف خريدار ميباشد.

آقاي حسين در سال 1392 فوت مينمايد و در سال 1393 برابر مصوبه مجلس مالكيت اداره مسكن و شهرسازي فاقد وجاهت قانوني شناخته ميشود و اداره ثبت اجازه نقل و انتقال به مالكين مزرعه را ميدهد.

حال آنكه 5 نفر از 6 نفر ورثه حسين معامله را قبول نداشته و تنها يك نفر از وراث حسين معتقد به امضا پدرشان ميباشد و حاضر به حضور در مراجع قضايي يا ثبت مي باشد

اگر بخواهيم دادخواستي مطرح كنيم اولاً آيا ميتوانيم دادخواستي مطرح كنيم ثانياً ميبايست به طرفيت چه كساني دادخواست مطرح كنيم ثالثا عنوان دادخواست چه چيزي بايد باشد