در خصوص مطالبه حق و حقوق و مزایایای کارگر

مینا

باسلام بنده از تاریخ 18شهریور 88 استخدام شدم از این تاریخ تا 31تیر 89 با حقوق 100هزار تومن و بدون بیمه وسنوات و مزایا وبدون استفاده از مرخضی ذخیره مشغول بودم از تاریخ مذکور حقوق بنده به تریتب سالها

(سال 89با  150هزار  سال 90با 300  سال 91با 300سال 92و93با 350و در سال 94با مبلغ500 بوده وهرسال عیدی وپاداش برابر دو برابر این میزان حقوق های پرداختی می باشد    در تاریخ 26بهمن 94 توسط رئیس جدید اتحادیه بدون دلیل و اخطار قبلی اخراج شدم با این سابقه کاری واحد کار تنها عیدی سال 94 آن هم نه کامل و سنوات و حق بن و خوابار را لحاظ و غیره براساس قانون کار  محاسبه ننموده مابتفاوت حقوق وعیدی ها طبق قانون کار و مرخضی ذخیره استفاده نشده و مزایای قانون کار طبق ماده 148

و واحد کار هم بخاطر روابط با کارفرما حدود 5 ماه رسیدگی به پرونده بنده رو به طول انجامیدن که این دور از قانون کا میباشد

یه سوال (بنده خواهان شکایت علیه این واحد از بابت تاخیر در رسیدگی بدون هیچگونه دلیل قانعی .)لطفا راهنماییم نماید

لطفا جهت احقاق حق جهت نوشتن شکایت به دیوان عدالت اداری راهنماییم کنید

09336072917