مهریه

مریم دهقان
سلام.شوهر من اصرار ب پرداخت مهریه دارد و میخواهد زمینی ک عمه اش او را وکیل خود کرده است البته تا زمانی ک زنده است رو بعنوان مهریه ب من بدهد ایا مشکلی برا دریافت این وکالت وجود ندارد ک من بعنوان مهریه دریافت کنم