فسخ قولنامه خريد ملك

آرش

سلام ملكي را قولنامه كرده ام و بابت آن قسمتي از پول به صورت نقد و چند چك داده ام، به دليل عدم امكان دريافت وام امكان تسويه چكها را ندارم و ميخواهم كه قولنامه را بر هم بزنم، آيا امكان دارد ؟