عقد قرارداد فروش در داخل قرارداد مشارکت

وحید

با سلام 

ملکی شامل یک باب تجاری و هشت واحد مسکونی دارای قرارداد مشارکت در ساخت می باشند. قرارداد متمم مشارکت در ساخت ملک تجاری و مسکونی از هم جدا گردیده است . این جدایی به واسطه ی این امر می باشد که قدرالسهم سازنده از ساخت ملک مسکونی 40 % و نسبت به تجاری هیچ حقی ندارد و باید عین معامله را پس از ساخت تحویل مالک تجاری نماید. 

سوال بنده اینجاست که حال سازنده پس از گذشت 30 % از ساخت و اتمام سقف ها اقدام به خرید ملک تجاری و مالک تجاری می نماید. 

1- آیا مالک تجاری می تواند با وجود قرارداد مشارکت در ساخت و متمم مشارکت در ساخت قرارداد فروش کد رهگیردار تنظیم نماید؟

2- اگر سازنده به تعهدات خود در مورد مسائل مالی عمل ننماید سرنوشت ملک تجاری چگونه خواهد بود ؟ سازنده عنوان می دارد همزمان با عقد قرارداد فروش قرارداد مشارکت در ساخت و قرارداد متمم مشارکت در ساخت هر دو فسخ گردند. آیا این بحث جنبه ی حقوقی درستی دارد؟