حکم به بطلان دعوي خواهان اوليه

خسته نباشيد 
دادخواست اعسار از محکوم به دردادگاه نخستين پذيرفته شده و حکم به اقساط داده شده پس از تجديد نظرخواهي دراعتراض به ميزان اقساط ماهيانه دردادگاه تجديد نظر راي بدين شکل است
تجديد نظرخواهي اقاي ....از دادنامه ...که بموجب ان حکم به تقسيط 30 ميليون نقدا و مابقي ماهيانه 1 ميليون اصدار يافته وارد است زيرا تجديدنظر خوانده با علم و اطلاع از وضعيت مالي خود اقدام به ضمانت از شخص مديون به تجديدنظرخواه نموده واصل حسن نيت قراردادي ايجاب مي نمايد که به تعهدات خود پاي بند باشد و امنون نميتواند با انتقال ذمه از مضمون عنه به وي با تقديم دادخواست اعسار و برخلاف اصل حسن نيت فوق خود را معسر قلمداد و موجبات عدم دسترسي طلب کار را به طلب فراهم سازد لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون ايين دادرسي مدني ضمن نقض راي تجديدنظر خواسته حکم به بطلان دعوي خواهان اوليه صادر و اعلام ميدارد راي حضوري و قطعي است .
با تشکر چمد سوال:
ايا با اين نظر کلا دادخواست اعسار از ضامن قبول نميشود؟
ايا در صورت اينکه طلب کار همچين ادعايي دارد که ندارد نميبايست درخواست فسخ ضمانت نامه به دليل جاهليت بر اعسار ميداد؟
ايا اين حکم قابل فرجام خواهي هست ؟
در سا يت نوشته شده قرار نقض و قرار جديد صادر شد ايا تفاوتي بين قرار و حکم هست 
ممنون